Huurvoorwaarden

1. Aankomst en vertrek

De zaterdag geldt in principe als wisseldag. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 16.00 en 19.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u La Taha of de eigenaar tijdig op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd. Indien de klant La Taha of de eigenaar niet of niet tijdig (uiterlijk vóór 10.00 uur op de dag van aankomst) informeert over het feit dat de aankomst niet tussen 16.00 en 19.00 kan zijn, dan kunnen er extra kosten berekend worden voor de ontvangst buiten deze uren.

2. Reservering

Het reserveren van een huis moet in principe via het boekingsformulier op onze website gedaan worden. In overleg met ons kantoor kunt u echter ook telefonisch of per e-mail reserveren. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever.  Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde "afkoelingsperiode" die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op het huren van vakantiehuizen via onze site. Zodra een boeking door de eigenaar is bevestigd, sturen wij u een bevestiging via e-mail. In dezelfde e-mail ontvangt u tevens de factuur.

3. De prijzen

Wij werken zoveel mogelijk met 'alles-inclusief-prijzen'. Behalve het huurbedrag dat op de website staat aangegeven, betaalt u nog 30 euro reserveringskosten. U kunt er zelf voor kiezen om nog een annuleringsverzekering af te sluiten. In sommige gevallen zijn er extra kosten voor bijv. gebruik van airco, e.d. Dit staat ook altijd duidelijk aangegeven op de website bij de huisomschrijving. Deze kosten worden meestal ter plekke voldaan. 

Het gebruik van lakens, slopen, hand- en theedoeken is inclusief. Ook het gebruik van water, gas en elektriciteit is inclusief, tenzij anders vermeld bij de woningbeschrijving. Voor het gebruik van hout voor de open haard en/of houtkachel betaalt u een vergoeding aan de eigenaar of contactpersoon (afhankelijk van verbruik). Als er extra verwarming is met een gaskachel is de eerste gasfles bij de prijs inbegrepen.

4. Aantal personen

De huurprijs is gebaseerd op een basisaantal gebruikers. Vaak is er ruimte voor meerdere gasten. Die betalen, indien vermeld, een extra toeslag per persoon. Bij de prijsopgave worden het basis- en het maximale aantal vermeldt. De vermelding 2/4 betekent bijvoorbeeld dat de prijs geldt voor twee personen en dat er maximaal vier personen in het huis kunnen verblijven. Baby's tot 1 jaar worden niet als huurder meegerekend. Dit geldt als de baby op de dag van vertrek uit het vakantiehuis niet ouder is als 1 jaar.

Het is niet toegestaan met meer of andere personen in de gehuurde woning te verblijven dan zijn geregistreerd via het boekingsformulier, tenzij dit met La Taha en/of de eigenaar voor uw aankomst schriftelijk is overlegd en goedgekeurd. Bij overtreding hiervan kan La Taha en/of de eigenaar een meerprijs verlangen en/of behoudt hij zich het recht voor te eisen dat alle aanwezigen per direct en voortijdig de woning verlaten, zonder dat zij recht hebben op financiële compensatie ten aanzien van het gehuurde.

5. Betaling

Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huurbevestiging/factuur op onze rekening te hebben overgemaakt. De reserveringskosten bedragen € 30,- per boeking.
Als de aanvang van de huurperiode meer dan 8 weken ná de boekingsdatum is, is het mogelijk in twee termijnen te betalen:
- Eerste termijn: 30% van het huurbedrag, plus de reserveringskosten.
- Tweede termijn: 70% van het huurbedrag en -indien van toepassing- de waarborgsom, dient u uiterlijk 8 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen.

Bij boekingen op korte termijn (binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode) dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging/factuur plaats te vinden. U dient in dit geval La Taha een bewijs van overmaking toe te sturen via e-mail of WhatsApp.

Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per e-mail de voucher en alle benodigde informatie toe.

Bankgegevens:
Naam: La Taha S.C.
IBAN: ES58 2100 4188 1022 0014 6373
BIC/Swift: CAIXESBBXXX

6. Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan La Taha te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 30% van de huursom. Bij latere annulering (binnen 8 weken voor aankomst) is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. We adviseren u dan ook dringend naast een reisverzekering, een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Verzekering

La Taha raadt u aan om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht of u op lange of korte termijn op vakantie gaat. Er kan namelijk altijd iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen, te annuleren of af te breken. De kosten verbonden aan zo'n calamiteit kunnen oplopen tot 100% van de huursom. De verzekeringen van Europeesche Verzekeringen vergoedt dergelijke kosten. 

8. Zwembaden

Tenzij anders vermeld in de huisbeschrijving, kunnen de zwembaden van april t/m oktober gebruikt worden.

9. Huisdieren

In een aantal huizen is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Met de zoekfunctie op de website kunt u zien in welke huizen dat mogelijk is. Bij boeking moet het meenemen van één of meer huisdieren altijd door u worden gemeld. Voor het meenemen van huisdieren wordt minimaal € 20 per week per huisdier in rekening gebracht, daadwerkelijke kosten worden aangegeven in de woningbeschrijving.

10. Schoonmaak

De eindschoonmaak van het huis is bij de prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld). Wij verwachten wel van u dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, vuilnis afvoeren, etc.

11. Water

In periodes van grote droogte komt het m.n. in de zomer voor dat de toevoer van water voor kortere of langere tijd (per dag) in een dorp wordt afgesloten. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. La Taha is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

12. Klachten

Mochten er - ondanks onze zorgvuldige selectie en regelmatige controle - klachten zijn, dan dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de huiseigenaar of de contactpersoon. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient huurder direct contact op te nemen met La Taha. Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat La Taha van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons worden ingediend.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan de eigenaar of contactpersoon gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek mag de eigenaar of de contactpersoon de accommodatie controleren. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

13.2 La Taha is, met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van door La Taha gecontracteerde vakantiehuizen en is daarom beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. La Taha is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

13.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door La Taha aangeboden vakantiehuizen binden La Taha niet. La Taha is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.

13.4 La Taha is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, pandemieën, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

13.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning werkzaamheden plaatsvinden zoals bouwwerkzaamheden, weg-opbrekingen of andere activiteiten. La Taha is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.

13.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

14. Borgsom

14.1 In sommige gevallen dient bij huur van een vakantiewoning via La Taha voor of bij aankomst een waarborgsom betaald te worden. Deze wordt na vertrek terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende van tevoren aangegeven extra kosten, of van door huurder veroorzaakte schade (bijv. kosten voor gebruik airconditioning, verwijtbare beschadiging aan roerende en onroerende zaken toebehorende aan het gehuurde huis). De hoogte van de waarborgsom staat op de La Taha website en in de voucher vermeld. Het voldoen van de waarborgsom en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/lokale villamanager en huurder. La Taha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.

14.2 Bij een aantal vakantiewoningen neemt La Taha de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft La Taha ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode zal de waarborgsom na instemming van de eigenaar worden terugbetaald aan huurder, welke toestemming binnen een week dient te worden verstrekt, bij gebreke waarvan La Taha de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten.

14.3 Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom, is de eigenaar/lokale villamanager gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom wordt voldaan.

15. Toegang tot de website

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden verleent La Taha u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot en gebruik van de website en de inhoud ervan, indien u deze voorwaarden aanvaardt. La Taha is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in de website op geen enkele manier te onderbreken of proberen te onderbreken.

16. Links naar websites van derden

La Taha kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Een link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat La Taha niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites.

17. Auteursrecht

18.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten op La Taha zijn eigendom van of in licentie gegeven aan La Taha, of worden anderszins gebruikt door La Taha zoals toegestaan door de wet.
18.2 Door de website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik gebruikt. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht.

18. Garantie

We garanderen dat de site met redelijke zorg en vaardigheid zal worden geleverd met de bedoeling te voldoen aan onze technische specificaties voor de site. We kunnen echter niet garanderen dat de site of de inhoud of functies ervan aan uw vereisten zullen voldoen. We garanderen niet dat de website, de inhoud en de functies ervan foutloos, ononderbroken of virusvrij zullen zijn, hoewel we redelijke stappen zullen ondernemen om dit te voorkomen. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke verzending van en naar de website - ondanks onze inspanningen - niet vertrouwelijk zou kunnen zijn en dat uw communicatie door anderen kan worden gelezen of onderschept.